.ලංකා සහ .இலங்கை නොමිලේ

LK domain registry එක මගින් ඔබට .lk ඩොමේන් නේම් එකක් සමගම .ලංකා සහ .இலங்கை නොමිලේ ලබාදේ. දැනටමත් .lk හිමියෙකු .ලංකා සහ .இலங்கை සඳහා ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

Comments

har said…
පස්සෙ ඒකල්ල නොදැනෙන්න සල්ලි ඉල්ලයි :D
පේන බලන්නැතුව හිටපං :D