සෑහෙන කාලෙකට පස්සේ

ගොඩක් කාලෙකින් ලියන්න බැරිවුනා. බොරුකියන්නේ මොකටද උවමානාවක් ති‍බ්බේ නෑ ඒකයි ලිව්වේ නැත්තේ.

Comments

Popular Posts