අපි නැවතත් නිදහස් වුනෙමු
නැවතත් අප දේශය එක්සේසත් කිරීමට වෙර දුන් සැමට මාගේ ප්‍රණාමය.

Comments

Popular Posts