වැහි දිය

වැහි දිය මහ බිම තෙමුවට බිම තෙමන්නේ වැ‍හි විතරද?තණමල්විල මල් වැවුනට එහි වැවෙන්නේ මල් විතරද?

Comments

Anonymous said…
ලලල ලලා හා හා ලලල ලලා

Popular Posts