ආසන්න විනාඩියට අනාවැකි කියූ කේ.එස්. ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති තුමා.

නව ජ්‍යෝතිෂ ‍ක්‍රමවේදයක් සොයා ගනිමින් ඉන්දියව පුරා ප්‍රසිද්ධියට පත්‍ කේ.එස්. ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති තුමා එක වරක් ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණියේය. මෙතුමා ලංකාවට පැමිණීමටත් ප්‍රතමයෙන්ම ලාංකික ජ්‍යෝතිෂ වේදීන්ගේ අභියෝගයකට මුහුන දීමට සිදුවිය. ඔහු පැමිණිමට නිමිතව පැවතියේ අහස් යානවකිනි. අභියෝගය වූයේ එය ලංකාවට පැමිණෙන වේලාව නිවැරදිව කීම. සාමන්‍යයෙන් ගුවන් ගමන් කාල සටහනකට අනුව සිදුවන බැවින් මෙය එතරම් අපහසු අභියෝගයක් නොවේ. නමුත් මෙතුමන් ලබා දීතිබූ වෙලාව කාල සටහනේ නියමිත වේලාවට විනාඩි 7ක් වැඩි විතිබින. පුදුමයකට මෙන් එදින ගුවන් ගමන අවස්න් වූයේ සත්‍යලෙසම විනාඩි 7ක් පසූවීය. දිනක් ලංකාවට පැමිණ සිටි කාලයේ ලාංකික ජ්‍යෝතිෂ පිරිසක් සමග නුවර ගොස් කොළඹට ඒමට යොදාගේන තිබුනේ දුම්රියෙනි. ‍මවරද ලාංකික ජ්‍යෝතිෂ වේදී පිරිස හැකිනම් දුම්රි‍ය කොළඹට ගඟාවෙන වේලාව කියන ලෙස අභියෝග කලේය. අපේ රටේ දුම්රිය ගමන ගැන කවුරුත් දන්නා නිසා මේකට යුත්ත නම් ලෙහෙසි පහසු එකක්නෙමෙයි. නුවර සිට කොළඹ බලා ගමන් ගන්නා දුම්රිය නවත්වන සියළුම නැතුම් පොළවල් වලට යාමට ගතවෙන වේලාව නිවැරදිව කීමට මොහු සමත්විය.

Comments

Popular Posts