නොමිලේ ජ්‍යෝතිෂ පන්තියක්

නොමිලේ ජ්‍යෝතිෂ පන්තියක් පැවැත්වේ. එයට සම ගාමීව ජාලය හරහා සිංහලෙන් එම ජ්‍යෝතිෂ පාඩම්මාලාව පලකිරී‍මටද නියමිතය. තවද ඔබේ ජ්‍යෝතිෂ ගැටළු විසඳා ගැනී‍මට සමූහයක් ආරම්භ කිරීමට ද අදහස් කරගෙන ඇත.

Comments

Popular Posts