මේ සිංදු හැදුවේ කුමකින්ද?

බෙහෝ දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්ණයක්.මම මේ සිංදු දෙකම ‍හැදුවේ reason 3.0 වලින්. මම reason හා fl studio සඳහා සිංහලෙන් training cd තැටි දෙකක් නිර්මාණය කරලා ‍තියෙනවා. ඒ‍වා දැනට කොළඹ ‍වෙළඳසැල් කීපයකම අලෙවි කරණවා.

Comments