වින්ඩෝස් රෙජිස්ටරය

‍වින්ඩෝස් රෙජිස්ටරය සිංහල ලිපිය මේ මම ගොඩක් ඉස්සර ලියපු ලිපියක්. නිකන් ඉන්න බැරිකමට ලිව්වේ. කියවලා බලන්න.

Comments

Popular Posts