‍ම‍ගේ අලුත් ගෙදර

ආරම්භය.
අද ගිනි නරියා වියුණු සැරිය සමග වියුණ සරන වි‍ට දි නිකමට මෙන් ‍වියුණු සටහනක් නිර්මාණය කරන්න හිතුනා.

Comments

Popular Posts